EN UA

НАУКА

Ефективність застосування дексаметазону щодо зниження інтенсивності болю та частоти розвитку ускладнень після енуклеації кісти щелепи

НАУКА
Клінічні Дослідження
5 хв. читати
20 січня, 2023

ГОЛОВНІ ТЕЗИ

Передопераційне внутрішньовенне введення дексаметазону забезпечує статистично з начуще зниження інтенсивності болю, тризму та набряку в післяопераційному періоді, а також покращення знеболювального ефекту гідроморфону після видалення кісти щелепи.

енуклеація кісти щелепи

Анотація

Передумови до проведення дослідження

Однією з найчастіших процедур у стоматологічній хірургії є енуклеація кісти щелеп и. У зв'язку з травмуванням м'яких тканин ротової порожнини і видаленням кісткової тканини після операції розвивається виражене запалення. Це запалення часто супроводжується болем середнього та тяжкого ступеня, а також набряком та тризмом, які посилюють ди скомфорт та неприємні відчуття у пацієнта.

Контроль післяопераційного запалення, набряку та болю набуває все більшої важливості у зв'язку з необхідністю забезпечити комфортне та швидке відновлення повсякденної діяльності після втручання. Завдяки цьому сто матологічна хірургія набула статусу «золотого стандарту», а її принципи стали моделлю, що застосовується в дослідженнях болю. У клінічних умовах до методів превентивної аналгезії часто вдаються з метою зменшення ймовірності хронізації болю у довгостроковій перспективі, а також профілактики гострого болю у післяопераційному періоді.

В анестезії дексаметазон часто застосовують як додатковий засіб до аналгезії з метою збільшення тривалості та посилення післяопераційної аналгезії, а також зменшення обсягу заст осування знеболювальних засобів після операції. У стоматологічній хірургії цей препарат широко застосовують для профілактики післяопераційних ускладнень.

 

ОБГРУНТУВАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

У стоматологічній хірургії дексаметазон широко застосовується для профілаУ стоматологічній хірургії дексаметазон широко застосовується для профілактики ктики післяопераційних ускладнень та посилення ефекту знеболювальних засобів після анестезії. післяопераційних ускладнень та посилення ефекту знеболювальних засобів після анестезії. Однак ефективність цього залишається спірною, оскільки зв'язок між розвитком Однак ефективність цього залишається спірною, оскільки зв'язок між розвитком післяопераційних ускладнень та наявністю болю досі не зрозумілий. Зв'язок між розвиткпісляопераційних ускладнень та наявністю болю досі не зрозумілий. Зв'язок між розвитком ом післяопераційних ускладнень та наявністю болю вивчали у кількох дослідженнях, проте післяопераційних ускладнень та наявністю болю вивчали у кількох дослідженнях, проте ефективність залишилася неочевидною та спірною.ефективність залишилася неочевидною та спірною.

Таким чином, метою цього рандомізованого проспективного подвійного сліпого дослідження Таким чином, метою цього рандомізованого проспективного подвійного сліпого дослідження було вивчення ефективності застосбуло вивчення ефективності застосування дексаметазону з точки зору посилення аналгезії в ування дексаметазону з точки зору посилення аналгезії в післяопераційному періоді, а також профілактики післяопераційних ускладнень у пацієнтів, які післяопераційному періоді, а також профілактики післяопераційних ускладнень у пацієнтів, які перенесли операцію видалення кісти щелепи.перенесли операцію видалення кісти щелепи.

 

МЕТА

Було проведено рандомізоване контрольоване дослідження дляБуло проведено рандомізоване контрольоване дослідження для вивчення зв'язку між розвитком вивчення зв'язку між розвитком післяопераційних ускладнень та наявністю болю, а також впливу дексаметазону на ефективність післяопераційних ускладнень та наявністю болю, а також впливу дексаметазону на ефективність аналгезії у пацієнтів, які перенесли видалення кісти щелепи.аналгезії у пацієнтів, які перенесли видалення кісти щелепи.

Методологія

Кінцеві точки дослідження

  • Основною кінцевою точкою була інтенсивність болю через 2, 6, 12, 24 та 48 годин після операції.
  • Додатковими кінцевими точками були тяжкість та частота р озвитку післяопераційних ускладнень, у тому числі тризму та набряку в області обличчя.

Результати

Показники

На початковому рівні статистично значущих відмінностей між групами не було.

 

Резуль тати за кінцевими точками:

  • У післяопераційному періоді у пацієнтів групи D інтенсивність болю за візуальною аналоговою шкалою (ВАШ), а також частота появи болю як у спокої, так і під час мобілізації були статистично значуще нижчими, ніж у групі C (див. рис .
  • Через 24 та 48 годин після операції у пацієнтів із групи D виразність тризму та набряку в області обличчя була нижчою, ніж у пацієнтів із групи C, проте через 6 та 12 годин після операції міжгрупові відмінності за цими показниками були відсутні.
  • Через 24 години після операції вміст С реактивного білка (СРБ) у групі D був нижчим, ніж у групі С, при цьому статистично значущої відмінності за показником концентрації глюкози в крові між групами виявлено не було.

Висновок

Передопераційне внутрішньовенне введення дексаметазону забезпечило статистично значуще зниження інтенсивності післяопераційного болю та посилення знеболювального ефекту гідроморфону, що спостерігалося і в інших дослідженнях. Незважаючи на велику кількість переконливих даних та відповідних досліджень, механізми, за допомогою яких дексаметазон

забезпечує зниження інтенсивності післяопераційного болю, залишаються неясними. До них можуть належати генна регуляція, зниження концентрації ендотоксинів та імуносупресія. Однак дані більшості досліджень вказують, що цей ефект перебуває у нерозривному зв'язку з вираженою протизапальною дією дексаметазону.

Важливу роль у виникненні та посиленні болю відіграють мікроглія та різні фактори запалення, що секретуються. Дексаметазон пригнічує активацію мікроглії та її морфологічні зміни через 0,5 годин після пошкодження тканин. Дані цього дослідження свідчать, що через 2 години після операції відбувається статистично значуще зниження частоти виникнення болю та його інтенсивності у групі, що отримувала дексаметазон, і це вказує на те, що введення цього препарату забезпечує статистично значуще зниження інтенсивності післяопераційного болю.

Після стоматологічних операцій частими ускладненнями є тризм і набряк обличчя. Розвитку набряку та появі труднощів з відкриванням рота сприяє підвищена проникність капілярів, спричинена персистуючим запаленням у післяопераційному періоді. Це, у свою чергу, призводить до розвитку набряку на рівні клітин та тканин.

Згідно з даними дослідження, проведеного Falci, дексаметазон перевершує метилпреднізолон з точки зору ефективності усунення післяопераційного тризму та набряку, а також забезпечує більш ефективну профілактику розвитку післяопераційних ускладнень порівняно з нестероїдними протизапальними засобами.

Згідно з даними цього дослідження, в осіб із групи застосування дексаметазону тризм і набряк в області обличчя через 24 години після операції менш виражені, при цьому різниця через 48 годин після операції ще посилюється. Дані дослідження, проведеного в Кореї, вказують, що при стоматологічних операціях найбільшої виразності набряк в області обличчя досягає через 2,25 ± 0,19 дня після процедури. З цими даними узгоджуються і результати цього дослідження — через 6 і 12 годин після операції статистично значущих відмінностей між групами не спостерігалося, оскільки для їхньої появи було зарано.

Зв'язок між набряком в області обличчя та післяопераційним болем через 48 після операції був відсутній через те, що інтенсивність болю після багатьох процедур починає знижуватися через 24 години. Однак результати цього дослідження, отримані в аналізі повної вибірки, свідчать, що цей зв'язок є статистично значущим як у спокої, так і під час мобілізації пацієнта в багатьох інших моментах часу після операції.

Для визначення тяжкості системного запалення інфекційної та неінфекційної природи використовують такий чутливий індикатор та маркер як СРБ. На моделях остеоартрозу та артриту колінного суглоба було встановлено, що вміст СРБ у сироватці крові перебуває у сильному зв'язку з інтенсивністю болю, а також з розвитком та прогнозом захворювання. У учасників із групи застосування дексаметазону вміст СРБ у сироватці крові було статистично значуще нижче, ніж у учасників із контрольної групи. Ці дані узгоджуються з висновками, які у своїх дослідженнях зробили Tammachote та Kim: в обох дослідженнях було встановлено, що дексаметазон відіграє важливу роль з точки зору розвитку запалення та профілактики вироблення запальних факторів у післяопераційному періоді.

Запалення у післяопераційному періоді, що призводить до появи набряку в області обличчя, також може бути причиною виникнення таких симптомів, як тризм. Ці симптоми можуть значно посилити дискомфорт і біль у пацієнта після операції.

Однак введення дексаметазону дозволяє придушити цей процес. Дексаметазон попереджає розвиток післяопераційних ускладнень та запалення, що, у свою чергу, призводить до мінімізації інтенсивності болю у післяопераційному періоді.

Раніше вважалося, що застосування глюкокортикоїдів супроводжується розвитком таких побічних ефектів, як уповільнення загоєння хірургічних ран та гіперглікемія. Дані цього дослідження вказують, що протягом 24 годин після операції концентрація глюкози в крові в групах підвищувалася різною мірою, проте статистично значущої різниці між групою застосування дексаметазону та контрольною групою за цим показником виявлено не було.

В рамках цього дослідження стресогенне підвищення концентрації глюкози в крові було зумовлене анестезією та самим хірургічним втручанням в окремих випадках і не було пов'язане із застосуванням дексаметазону. У світлі цього є підстави вважати, що периопераційне внутрішньовенне введення дексаметазону в дозі 0,2 мг/кг є безпечним. Профілактична аналгезія із введенням дексаметазону забезпечує зниження інтенсивності болю та частоти розвитку ускладнень після енуклеації кісти щелепи. Для отримання точніших клінічних даних наступним етапом дослідження має стати продовження періоду подальшого спостереження з проведенням контролю у післяопераційному періоді для вивчення інших можливих ускладнень у пацієнтів.

Обмеження :

    У зв'язку з короткостроковістю госпіталізації пацієнтів дослідники не мали можливості вивчити післяопераційні ускладнення у пацієнтів протягом тривалого періоду часу. Це призвело до появи невизначеності щодо клінічної ефективності застосування дексаметазону у довгостроковому періоді з погляду розвитку ускладнень після енуклеації кісти щелепи.

Клінічний висновок :

Попереджаючи розвиток запалення, дексаметазон забезпечує ефективне зниження виразності тризму, набряку в області обличчя та інтенсивності болю після операції з видалення кісти щелепи.

0 Коментарі
Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua

Завантаження данних ..